Non-Senator Recognition Report

Name Term Dates Committee Served as Resigned?
Gregory Corey Claxton 05/23 to 04/24 APC
Jamie Downing 05/23 to 04/24 APC 07/11/2023
Dana Gorzelany-Mostak 05/23 to 04/24 APC
Robert Stewart 05/23 to 04/24 APC
Christopher Clark 05/23 to 05/24 FAPC
Olha Osobov 05/23 to 04/24 FAPC
David Weese 05/23 to 04/24 FAPC
Lee Fruitticher 05/23 to 04/24 RPIPC
Colin Hall 05/23 to 04/24 RPIPC
Susan Kerr 05/23 to 04/24 RPIPC
Nancy Mizelle 05/23 to 04/24 RPIPC
Kell Carpenter 05/23 to 04/24 SAPC
Sarah Whatley 05/23 to 04/24 SAPC
Izzy Willingham 05/23 to 04/24 SAPC
Christine Amezquita 05/23 to 04/24 DEIPC
Emanuel Beasley 05/23 to 04/24 DEIPC
Javier Francisco 05/23 to 04/24 DEIPC
Jennifer Graham 05/23 to 04/24 DEIPC 08/08/2023
Michael Snowden 05/23 to 04/24 DEIPC
Carol Ward 05/23 to 04/24 DEIPC
CSV