Non-Senator Recognition Report

Name Term Dates Committee Served as Resigned?
Andrew Allen 05/22 to 04/23 APC
Jeffrey Fallis 05/22 to 04/23 APC 07/31/2022
Dana Gorzelany-Mostak 05/22 to 04/23 APC
David Zoetewey 05/22 to 04/23 APC
Christopher Clark 05/22 to 04/23 FAPC
Holly Croft 05/22 to 04/23 FAPC
Melanie DeVore 05/22 to 04/23 FAPC
Olha Osobov 05/22 to 04/23 FAPC
Nancy Davis Bray 05/22 to 04/23 RPIPC
Lee Fruitticher 05/22 to 04/23 RPIPC
Deidra Kellerman 05/22 to 04/23 RPIPC
Susan Kerr 05/22 to 04/23 RPIPC
Nancy Mizelle 05/22 to 04/23 RPIPC
Kell Carpenter 05/22 to 04/23 SAPC 11/08/2022
Lauren Easom 05/22 to 04/23 SAPC
Ruth Eilers 05/22 to 04/23 SAPC
Joyce Norris-Taylor 05/22 to 04/23 SAPC
Grace Singletary 05/22 to 04/23 SAPC
Emanuel Beasley 05/22 to 04/23 DEIPC
Javier Francisco 05/22 to 04/23 DEIPC
Jennifer Graham 05/22 to 04/23 DEIPC
Desaree Murden 05/22 to 04/23 DEIPC
Lauren Schroeder 05/22 to 04/23 DEIPC 02/17/2023
Jen Yearwood 05/22 to 04/23 DEIPC
CSV